Informace o zpracování osobních údajů - Nábor zaměstnanců

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost PC HELP, a.s., se sídlem Samešova 1144, Nové Dvory, Třebíč, PSČ 674 01, IČ: 607 48 516, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 1584 (dále jen „společnost PC HELP") - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů v rámci procesu náboru nových zaměstnanců a Vašich právech souvisejících s daným zpracováním.


Zpracování osobních údajů provádíme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení"), vnitřními předpisy a zásadami společnosti PC HELP, a.s. a všemi platnými právními předpisy.


Tento dokument popisuje zejména jakým způsobem, za jakým účelem a v jakém rozsahu zpracováváme Vaše osobní údaje. Dále Vám poskytuje informace o tom, jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.


Účely zpracování

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat:

 • za účelem realizace výběrových řízení na příslušné pracovní pozice;
 • za účelem přípravy pracovní smlouvy nebo dohody o práci konané mimo pracovní poměr;
 • na základě oprávněných zájmů správce;
 • na základě Vašeho souhlasu, který jste nám udělil(a).


Kategorie osobních údajů

Při náboru zaměstnanců dochází ke zpracování těchto osobních údajů:

Identifikační údaje – jméno, příjmení, adresa, datum narození, tituly, fotografie, další relevantní osobní údaje, které jste poskytl/a naší společnosti ve Vašem životopise.

Kontaktní údaje – e-mail, telefonní číslo, korespondenční adresa a další relevantní osobní údaje, které jste poskytl/a naší společnosti ve Vašem životopise.

Profesní údaje – stávající a předchozí zaměstnavatelé, zkušenosti, pracovní pozice, vzdělání, reference, další údaje obsažené v životopisu a další relevantní osobní údaje, které jste poskytl/a naší společnosti.

Životopisy, motivační dopisy.

Informace o posouzení vhodnosti kandidáta – výsledky vstupních testů, záznamy z ústních pohovorů, průběhu výběrových řízení, související komunikace.


Zdroj osobních údajů

Osobní údaje získáváme přímo od Vás prostřednictvím životopisu a dalších dokumentů, které nám v rámci žádosti o práci, případně za účelem přípravy pracovní smlouvy nebo dohody o práci konané mimo pracovní poměr v naší společnosti PC HELP předáváte. V omezeném rozsahu získáváme a zpracováváme také osobní údaje od osob, které jste uvedl/a jako Vaše reference, osobní údaje získané z veřejně dostupných zdrojů (veřejné evidence a databáze) vždy v souladu s Nařízením.


Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem

V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.


Automatizované rozhodování na základě osobních údajů

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.


Doba zpracování a archivace

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat a uchovávat po dobu trvání výběrového řízení týkající se příslušné pozice.

V případě Vašeho uděleného souhlasu budeme nad rámec výběrového řízení dále zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely evidování Vaší osoby a nabízení vhodných pracovních příležitostí po dobu 5 let od udělení souhlasu. Souhlas se zpracování osobních údajů můžete kdykoliv odvolat.

Osobní údaje budou zpřístupněný pouze oprávněným zaměstnancům společnosti, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.


Pověřenec:

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.


Jaká máte práva?

Vaše údaje zpracováváme zcela transparentním způsobem. Během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:


 • přístup ke zpracovávaným osobním údajům;
 • opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů;
 • výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování;
 • přenositelnost osobních údajů;
 • odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů;
 • omezení zpracování osobních údajů;
 • vznést námitku;
 • výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, případně jiného správce;
 • právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování;
 • podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné.


Kontaktní údaje správce:

PC HELP, a.s.

Adresa: Samešova 1144, Nové Dvory, Třebíč, PSČ 674 01

E-mail: info@pchelp.cz 

Telefon: +420 568 858 011

Fax: +420 568 858 010

Web: www.pchelp.cz 


Možnost podání stížnosti:

Domníváte-li se, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů v souvislosti ze zpracováním osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice, Tel.: +420 234 665 111, E-mail: posta@uoou.cz, Web: https://www.uoou.cz/.


Aktualizace dne 20. dubna 2022